Day

23 lutego, 2022

Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego

Na gruncie nowego prawa zamówień publicznych opcja stanowi klauzulę umowną, przewidującą możliwość podjęcia przez zamawiającego decyzji o rozszerzeniu przedmiotu zamówienia w zakresie i okolicznościach ustalonych w sposób zrozumiały, precyzyjny i jednoznaczny w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że poprzez zastosowanie tej klauzuli nie dojdzie do modyfikacji ogólnego charakteru umowy.
Read More