Elektromobilność w zamówieniach publicznych – w jaki sposób zamawiający oraz wykonawca powinni wypełnić obowiązki nałożone ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz których zamawiających obowiązki te dotyczą

Dnia 22 lutego 2018 roku częściowo weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z późn. zm.). Mimo tak długiego obowiązywania, fakt istnienia tejże ustawy, jak również obowiązki, które nakłada ona na pewnych uczestników rynku zamówień publicznych nadal pozostają w niektórych kręgach zamawiających oraz wykonawców zagadką. Z drugiej strony istnieją również podmioty, które – całkiem niesłusznie – obawiają się o to, że muszą stosować się do regulacji zacytowanej ustawy oraz zastanawiają się jak wypełnić jej wymagania.

Niniejsza analiza ma na celu przybliżenie przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w kontekście zamówień publicznych zarówno dla zamawiających, jak również dla wykonawców

DEFINICJE

Przed przejściem do właściwych rozważań, w pierwszej kolejności zacytować należy najważniejszej definicje opracowane na potrzeby ustawy, i tak:

 1. przez pojazd elektryczny rozumie się pojazd samochodowy (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym) wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania – jest to pojazd inny niż pojazd hybrydowy (który posiada napęd spalinowo-elektryczny, w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania)
 2. przez pojazd napędzany gazem ziemnym rozumie się pojazd samochodowy (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym) wykorzystujący do napędu sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, oraz posiadający (a) silnik jednopaliwowy albo (b) silnik dwupaliwowy typu 1A, który pracuje w części gorącej cyklu testu dynamicznego ze średnim wskaźnikiem zużycia gazu nie niższym niż 90% oraz który na biegu jałowym nie zużywa wyłącznie oleju napędowego i nie posiada trybu pracy silnika zasilanego wyłącznie olejem napędowym w innym trybie pracy pojazdu niż serwisowy lub awaryjny występującym w fabrycznej instalacji gazowej, z którą homologowany jest pojazd albo, w przypadku silnika o zapłonie iskrowym, który posiada awaryjny zbiornik benzyny silnikowej o pojemności nie większej niż 15 litrów – oznacza to, że pojazdy napędzane gazem LPG nie są pojazdami napędzanymi gazem ziemnym

Odesłanie do definicji pojazdu samochodowego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym wprowadzono do ustawy o elektromobilności w wyniku jej nowelizacji, ponieważ wśród wykonawców pojawiły się zakusy obchodzenia przepisów kierując do realizacji np. elektroniczne hulajnogi. W związku z powyższym, przez pojazd rozumie się zgodnie z art. 2 pkt 33 Prawa o ruchu drogowym pojazd samochodowy, czyli pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego)

OBOWIĄZKI USTAWOWE – ORGANY NACZELNE I CENTRALNE

W pierwszej kolejności (art. 34, art. 68, art. 86) ustawodawca wziął na tapet naczelne i centralne organy administracji państwowej, które muszą zapewnić odpowiedni udział pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów w obsługującym je urzędzie lub instytucji gospodarki budżetowej lub innym podmiocie zapewniającym obsługę organu w zakresie transportu.

Organy te nie mogą więc wypełnić ciążącego na nich obowiązku z inny sposób, jak tylko przy pomocy pojazdów elektrycznych (nie wchodzą w rachubę ani hybrydy, ani pojazdy napędzane gazem ziemnym).

Przez odpowiedni udział (obliczany zgodnie z tabelą umieszczoną poniżej) rozumie się z kolej:
– od 1 stycznia 2022 roku – 10%,
– od 1 stycznia 2023 roku – 20%,
– od 1 stycznia 2025 roku – 50%
z zastrzeżeniem wyłączeń przewidzianych w art. 34 ust. 2 ustawy (zgodnie z którym przepisu nie stosuje się do: pojazdów wykorzystywanych w placówkach zagranicznych (dyplomatycznych), Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Komendanta Głównego Policji, Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendanta Głównego Straży Granicznej i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie pojazdów używanych do celów specjalnych, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie pojazdów innych niż wykorzystywane wyłącznie do przewozu osób, Służby Ochrony Państwa).

Dodatkowym obowiązkiem, jest obowiązek informacyjny, zgodnie z którym podmioty wskazane powyżej do dnia 31 stycznia każdego roku przekazują ministrowi właściwemu do spraw energii oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu informację o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów samochodowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego przekazanie tej informacji

OBOWIĄZKI USTAWOWE – JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Kolejną grupą zamawiających, których dosięgnęła regulacja ustawowa (art. 35, art. 68, art. 86) są jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa samorządowe), przy czym ustawy nie stosuje się do gmin i powiatów „małych”, czyli takich, w których zamieszkuje mniej niż 50 000 mieszkańców.

Przepisy odnoszą się do wykonywania i zlecania przez takie jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych „własnych” z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego oraz z wyłączeniem zleceń o wartości poniżej 30 000 euro (czyli zleceń wyłączonych onegdaj spod obowiązku stosowania PZP). Na marginesie wskazać należy, że ustawa nie przewiduje jaki przelicznik euro na złotówki zastosować, a w świetle nowego PZP, w którym zrezygnowano z wartości 30 000 euro na rzecz kwoty 130 000 złotych, wartości te mogą nie być ze sobą kompatybilne – przez co nie sposób uprościć sytuacji stwierdzeniem, że do zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania PZP nie stosuje się również ustawy o elektromobilności, ponieważ nie w każdej sytuacji będzie to prawda, a wartość powyższą należy za każdym razem przeliczyć.

Ustawa nakazuje, żeby jednostki samorządu terytorialnego wykonywały samodzielnie przy użyciu pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym (sprężonych CNG lub skroplonym LNG) lub zlecały takie zadania podmiotom, które będą je wykonywały przy użyciu pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym (sprężonych CNG lub skroplonym LNG), przy czym chodzi o pojazdy użytkowane przy wykonywaniu tego konkretnie zadania (a więc nie ogólną flotę pojazdów danego wykonawcy, tylko o wyszczególnione pojazdy, które będą skierowane do realizacji zamówienia).

Ustawodawca nie precyzuje również o jakie pojazdy chodzi (a więc czy mają to być np. pojazdy budowlane, czy np. pojazdy dla kadry kierowniczej), ustawa nie wymusza również aby każdy podmiot biorący udział w realizacji zamówienia posiadał taki sam udział pojazdów, a zatem możliwe jest łączenie potencjałów (w ramach konsorcjum, w ramach udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci, czy poprzez bazowanie na pojazdach skierowanych do realizacji zamówienia przez podwykonawców). Idąc dalej wskazać należy również, że wykonawca nie musi być właścicielem pojazdów. Wykonawca musi jedynie takim pojazdem dysponować (na podstawie dowolnego tytułu prawnego – np. najmu, użyczenia, leasingu, itp.) i skierować go do realizacji zamówienia. Łącząc obie powyższe zasady – pojazdy te mogą również należeć do personelu wykonawcy, o ile pojazdy te zostaną skierowane do realizacji zamówienia.

Udział pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w całej flocie pojazdów wykonujących zadania własne, czy skierowanych do realizacji zamówienia będzie się zmieniał i tak:

 1. od 1 stycznia 2022 roku – wynosić musi co najmniej 10%;
 2. od 1 stycznia 2025 roku – wynosić musi co najmniej 30%.

UWAGA: w przypadku umów zawartych przez jednostki samorządu terytorialnego w celu wykonywania zadań „własnych”, w których nie zapewnia się 10% udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, wygasną one z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2022 roku.

Ustawa wyłącza obowiązek zachowania odpowiedniego udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w przypadkach:
– zadania publicznego, do którego zlecenia nie stosuje się przepisów ustawy PZP (ze względu na wyłączenia podmiotowe, przedmiotowe lub kwotowe), jak również;
– wykonywania, zlecania lub powierzania zadań publicznych dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg polegającego na mechanicznej metodzie oczyszczania jezdni ulic, w szczególności zamiataniu i zmywaniu oraz zapobieganiu i zwalczaniu śliskości zimowej, w tym gołoledzi i usuwaniu śniegu.

Należy zwrócić również uwagę na sposób obliczania liczby pojazdów, które muszą zostać zapewnione / zostać skierowane do realizacji zamówienia publicznego. Metoda obliczania rzeczywistej liczby zawarta jest w przepisie art. 36a ustawy (dodanym w wyniku nowelizacji), zgodnie z którym udział pojazdów, o którym mowa w art. 34-36, art. 68 i art. 68a, oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.

A zatem:

Z kolei jeśli chodzi o to co jest zadaniem publicznym „własnym”, to te zadania są uregulowane w odpowiednich ustawach dotyczących gminy, powiatu i województwa i tak:

dla gminy (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)):

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

dla powiatu (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920))

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1) edukacji publicznej;
2) promocji i ochrony zdrowia;
3) pomocy społecznej;
3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
4) polityki prorodzinnej;
5) wspierania osób niepełnosprawnych;
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
8) kultury fizycznej i turystyki;
9) geodezji, kartografii i katastru;
10) gospodarki nieruchomościami;
11) administracji architektoniczno-budowlanej;
12) gospodarki wodnej;
13) ochrony środowiska i przyrody;
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
18) ochrony praw konsumenta;
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
20) obronności;
21) promocji powiatu;
22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284);
23) działalności w zakresie telekomunikacji.

dla województwa (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668))

Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie:
1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego;
2) promocji i ochrony zdrowia;
3) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
4) pomocy społecznej;
4a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
5) polityki prorodzinnej;
6) modernizacji terenów wiejskich;
7) zagospodarowania przestrzennego;
8) ochrony środowiska;
10) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
11) kultury fizycznej i turystyki;
12) ochrony praw konsumentów;
13) obronności;
14) bezpieczeństwa publicznego;
15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy;
15a) działalności w zakresie telekomunikacji;
16) ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dodatkowym obowiązkiem, jest obowiązek informacyjny, zgodnie z którym podmioty wskazane powyżej do dnia 31 stycznia każdego roku przekazują ministrowi właściwemu do spraw energii oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu informację o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów samochodowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego przekazanie tej informacji.

OBOWIĄZKI USTAWOWE – JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – KOMUNIKACJA MIEJSKA

Dodatkowe obostrzenia (art. 36, art. 68, art. 86) nałożono na jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), z wyłączeniem gmin i powiatów „małych” (poniżej 50 000 mieszkańców), które mają obowiązek świadczyć lub zlecać świadczenie usług komunikacji miejskiej:

 1. podmiotowi, którego udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 30% (od 1 stycznia 2028 roku)
 2. podmiotowi, którego udział jednostek pływających wykorzystujących do napędu wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, we flocie użytkowanej na obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 30% (od 1 stycznia 2028 roku)

(przy czym liczbę pojazdów – w odniesieniu do konkretnego udziału – oblicza się zgodnie z tabelą umieszczoną powyżej)

W okresie przejściowym, jednostka samorządu terytorialnego zapewnia udział autobusów zeroemisyjnych lub autobusów napędzanych biometanem w użytkowanej flocie pojazdów na poziomie co najmniej:
5% – od 1 stycznia 2021 roku,
10% – od 1 stycznia 2023 roku,
20% – od 1 stycznia 2025 roku.

Dodatkowym obowiązkiem, jest obowiązek informacyjny, zgodnie z którym podmioty wskazane powyżej do dnia 31 stycznia każdego roku przekazują ministrowi właściwemu do spraw energii oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu informację o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów samochodowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego przekazanie tej informacji

Z kolei jednostki samorządu terytorialnego muszą również co 36 miesięcy sporządzić oraz przekazać ministrowi właściwemu do spraw energii i ministrowi właściwemu do spraw klimatu, analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.

Co ciekawe, jeśli wyniki ww. analizy wskazują na brak korzyści z wykorzystywania autobusów zeroemisyjnych, jednostka samorządu terytorialnego, może nie realizować obowiązku osiągnięcia poziomu udziału autobusów zeroemisyjnych.

Ze sporządzenia ww. analizy zwolnione są te jednostki samorządu terytorialnego, które realizują ustawę „szybciej” i wcześniej osiągają zakładane progi udziału autobusów zeroemisyjnych.

OBOWIĄZKI USTAWOWE – ZAMAWIAJĄCY POZOSTALI (KLASYCZNI I SEKTOROWI)

Ustawa nakłada określone obowiązki (art. 68a, art. 68b, art. 68c) również na wszelkich zamawiających publicznych klasycznych oraz sektorowych, w przypadku, gdy udzielają zamówień spełniających poniższe kryteria:

 1. wartość zamówienia = unijna (równa lub powyżej progów unijnych)
 2. przedmiot zamówienia = umowy sprzedaży, leasingu, najmu lub dzierżawy z opcją zakupu pojazdu samochodowego udzielaną przez zamawiającego
 3. do udzielania zamówień stosuje się przepisy ustawy PZP

albo

 1. wartość zamówienia = przekraczająca wartość progową określoną w art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1, z późn. zm.) [to jest 1 mln euro lub 7,5 mln euro]
 2. przedmiot zamówienia = drogowy publiczny transport zbiorowy

albo

 1. wartość zamówienia = unijna (równa lub powyżej progów unijnych)
 2. przedmiot zamówienia:
  1. CPV 60112000-6, w zakresie publicznego transportu drogowego
  2. CPV 60130000-8, w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób,
  3. CPV 60140000-1, nieregularny transport osób,
  4. CPV 90511000-2, wywóz odpadów,
  5. CPV 60160000-7, drogowy transport przesyłek pocztowych,
  6. CPV 60161000-4, w zakresie transportu paczek,
  7. CPV 64121100-1, dostarczanie poczty,
  8. CPV 64121200-2, dostarczanie paczek,
 3. do udzielania zamówień stosuje się przepisy ustawy PZP

W przypadku takich zamówień, które wpisują się choćby w jedne z powyższych kryteriów, ich udzielanie musi przebiegać zgodnie z regulacjami opisanymi w art. 68a, które odsyłają do nomenklatury umieszczonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018, str. 1, z późn. zm.).

 1. I tak, zadaniem zamawiających jest zapewnienie, aby do dnia 31 grudnia 2030 roku w zakresie zamówień pojazdów z kategorii M1, M2 i N1 22% z nich stanowiły pojazdy elektryczne i napędzane wodorem. Chodzi tutaj o mniejsze pojazdy silnikowe zaprojektowane i zbudowane głównie do przewozu pasażerów i ich bagażu (mające nie więcej niż osiem miejsc siedzących dla pasażerów oraz takie, których masa nie przekracza 5 ton) oraz najmniejsze pojazdy silnikowe zaprojektowane i zbudowane głównie do przewozu towarów, o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony. Do dnia 31 grudnia 2025 r. do wskazanego procentowego udziału, wlicza się również pojazdy hybrydowe lub napędzane gazem ziemnym, o ile emitują one maksymalnie 50g CO2/km i jednocześnie emisja zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy przez te pojazdy nie przekracza 80% dopuszczalnych wartości emisji.
 2. W odniesieniu do zamówień dotyczących pojazdów zaliczanych do kategorii N2 i N3, tj. większych pojazdów służących do przewozu towarów (o masie maksymalnej przekraczającej 3,5 tony), do dnia 31 grudnia 2025 r. zamawiający muszą zapewnić, aby 7% spośród nich stanowiły pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi. Z kolei od dnia 1 stycznia 2026 roku do dnia 31 grudnia 2030 roku udział ten musi wynosić co najmniej 9%. Pod pojęciem paliw alternatywnych rozumieć należy energię elektryczną oraz paliwa stanowiące substytut dla paliw pochodzących z ropy naftowej lub otrzymywanych w procesach jej przetwórstwa, w szczególności wodór, biopaliwa ciekłe, paliwa syntetyczne i parafinowe, sprężony gaz ziemny (CNG), w tym pochodzący z biometanu, skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, lub gaz płynny (LPG). Z uwagi na dostępność i popularność, szczególnie ostatnia z tych kategorii paliw może okazać się istotna z punktu widzenia zamawiających i wykonawców.
 3. Z kolei udział autobusów zaliczanych do kategorii M3, tj. pojazdów silnikowych o masie maksymalnej przekraczającej 5 ton, mających więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy, napędzanych paliwami alternatywnymi, wynosić powinien:
  1. do dnia 31 grudnia 2025 roku ma wynieść co najmniej 32%,
  2. od dnia 1 stycznia 2026 roku do dnia 31 grudnia 2030 roku – co najmniej 46 %.

Z powyższych wymogów wyłączono (art. 68e) m.in.:
– autokary
– pojazdy rolnicze i leśne
– pojazdy sanitarne (ambulanse)
– pojazdy gąsienicowe

Innym postanowieniem, którego celem jest ułatwienie zamawiającym spełnienia omawianych warunków jest dopuszczalność zaliczenia do minimalnych udziałów pojazdów, które w wyniku modernizacji spełniają wymagania w zakresie napędu i emisyjności, co potwierdzi badanie techniczne przeprowadzane przed ich dopuszczeniem do ruchu (art. 68a ust. 3).

W odniesieniu do sposobu obliczania udziału pojazdów w omawianej kwestii, zastosowanie znajdują te same zasady, które odnoszą się do obliczania udziału pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, wskazane powyżej w tabeli.

Dodatkowym obowiązkiem, jest obowiązek informacyjny, zgodnie z którym podmioty wskazane powyżej (zamawiający), do dnia 31 stycznia każdego roku, przekazują ministrowi właściwemu do spraw transportu informację za poprzedni rok o liczbie i kategoriach pojazdów objętych zamówieniami, o których mowa w niniejszym punkcie, w tym o pojazdach elektrycznych, pojazdach napędzanych wodorem oraz pojazdach napędzanych innymi paliwami alternatywnymi.

Co istotne, zamawiający nie będzie miał obowiązku przesłania takiego sprawozdania, jeżeli w danym okresie nie doszło do udzielenia jakiegokolwiek zamówienia, do którego odnosi się regulacja – nie należy zatem przesyłać sprawozdań „zerowych”. Jeżeli natomiast w danym roku zostało przeprowadzone postępowanie, do którego regulacja się odnosi, jednakże wśród pojazdów, które będą wykorzystywane do jego realizacji nie ma pojazdów nisko- lub zeroemisyjnych, sprawozdanie należy przesłać, jednakże w komórkach odnoszących się do liczby takich pojazdów należy wpisać „0”.

Odnosząc się do formy, w jakiej powinny być przekazywane sprawozdania, wzory informacji w formacie .xls, jak również informacje o tym, jaki jest adres e-mail, który służyć będzie do ich przekazywania, publikowane są na stronach właściwych ministerstw.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x