Tag

odwołanie KIO

Opinia Prezesa UZP w sprawie terminu zgłaszania roszczeń z gwarancji wadialnych

Na nowych stronach Urzędu Zamówień Publicznych ukazała się opinia Prezesa UZP, wydana w odpowiedzi na pojawiający się w orzecznictwie KIO problem z ustaleniem, czy gwarancja wadialna (bankowa lub ubezpieczeniowa), w której treści zastrzeżono, że termin obowiązywania gwarancji jest równy terminowi związania ofertą (oba terminy upływają w tym samym dniu – a zatem gwarancja jest ważna...
Read More

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 sierpnia 2022 r. KIO 2051/22 dot. zmów przetargowych

W dniu 29 sierpnia 2022 r. KIO wydało wyrok określający przesłanki, jakie musza być spełnione przy istnieniu zmowy przetargowej.
Read More

Analiza zasadności zatrzymania wadium wykonawcy przez zamawiającego w przypadku niezłożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dotyczącego art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

Niniejsza analiza poświęcona będzie studium praktycznego przypadku, w którym wykonawca, w przetargu nieograniczonym nie składa wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dotyczącego art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),...
Read More

Tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Co do zasady, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Często jednak wykonawcy biorący udział w postępowaniu zainteresowani są utajnieniem dokumentów składanych wraz z ofertą lub w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień, chcąc je uchronić przed zapoznaniem się z nimi przez konkurencję. Powstaje jednak pytanie, czy wszystkie dane, które wykonawca uważa za tajemnicę przedsiębiorstwa, rzeczywiście powinny...
Read More
(fot. pixabay)

Wdrożenie kolejnych ogłoszeń unijnych na Platformie e-Zamówienia

Na początku czerwca tego roku informowaliśmy Was, że na Platformie e-Zamówienia została wdrożona usługa eSendera, która funkcjonuje w ramach Modułu Ogłoszeń. Wdrożenie usługi umożliwiło przekazywanie do publikacji w TED ogłoszeń unijnych z poziomu Platformy e-Zamówienia.
Read More

Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 kwietnia 2022 r. (sygn. akt KIO 971/22) – związanie Izby treścią oświadczenia o cofnięciu odwołania

W dniu 25 kwietnia 2022 r. Krajowa Izby Odwoławczej wydała postanowienie, w którym umorzyła postępowanie odwoławcze. W przedmiotowej sprawie wykonawca wniósł odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Następnie, w toku postępowania odwołujący złożył oświadczenie o cofnięciu odwołania. Oświadczenie te zostało złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania...
Read More

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 marca 2022 r. KIO 686/22 uchylanie się przez wykonawcę od podpisania umowy

W dniu 28 marca 2022 r. miał miejsce wyrok KIO charakteryzujący po części uchylanie się przez wykonawcę podpisania umowy.
Read More

Lista podmiotów objętych sankcjami wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W dniu 26 kwietnia br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało listę osób i podmiotów objętych sankcją m.in. wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z przesłankami wykluczenia wskazanymi w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r....
Read More

Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego

Na gruncie nowego prawa zamówień publicznych opcja stanowi klauzulę umowną, przewidującą możliwość podjęcia przez zamawiającego decyzji o rozszerzeniu przedmiotu zamówienia w zakresie i okolicznościach ustalonych w sposób zrozumiały, precyzyjny i jednoznaczny w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że poprzez zastosowanie tej klauzuli nie dojdzie do modyfikacji ogólnego charakteru umowy.
Read More

Uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych nie może prowadzić do zmiany treści oferty – wyrok KIO 3522/21

W dniu 16 grudnia 2021 r. (KIO 3522/21) zapadł wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. Postepowanie dotyczyło sporu w kontekście przedmiotowych środków dowodowych.
Read More
1 2