Tag

oferta

Ekologiczno-autobusowy przetarg nieograniczony

Nowe autobusy hybrydowe zagoszczą na ulicach konurbacji górnośląskiej.
Read More

Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz...
Read More

Odwołanie wniesione w celu uniemożliwienia zawarcia umowy

W dniu 15 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała Postanowienie w sprawie o sygn. akt KIO/W 101/21, w którym uchyliła zakaz zawarcia umowy w związku z wniesieniem odwołania na czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Read More