Tag

wykluczenie

Analiza zasadności zatrzymania wadium wykonawcy przez zamawiającego w przypadku niezłożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dotyczącego art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

Niniejsza analiza poświęcona będzie studium praktycznego przypadku, w którym wykonawca, w przetargu nieograniczonym nie składa wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dotyczącego art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),...
Read More

Publikacja przykładowych wzorów oświadczeń uwzględniających regulacje sankcyjne na stronie internetowej UZP

W związku z wdrożeniem w życie regulacji sankcyjnych, Urząd Zamówień Publicznych przygotował i udostępnił na swojej stronie internetowej wzory oświadczeń, które odtąd składane będą w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 125 ust. 1 i ust. 5 Pzp, uwzględniających regulacje tzw. „Ustawy i rozporządzenia sankcyjnych”.
Read More

Lista podmiotów objętych sankcjami wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W dniu 26 kwietnia br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało listę osób i podmiotów objętych sankcją m.in. wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z przesłankami wykluczenia wskazanymi w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r....
Read More