Od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązują cztery nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy PZP, które zastąpiły rozporządzenia wydane jeszcze pod rządami Prawa zamówień publicznych z 2004 roku. Są to:

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458 – zob. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2458) – które zastąpiło rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. o tym samym tytule (Dz. U. poz. 1389);
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz. U. poz. 2463 – zob. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2463) – które zastąpiło rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 2038);
  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454 – zob. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2454) – które zastąpiło rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku o tym samym tytule (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.);
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (Dz. U. poz. 2276 – zob. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2276) – które zastąpiło rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 roku o tym samym tytule (Dz. U. poz. 1357).

Jednocześnie, w związku z uchyleniem przepisów art. 15 oraz art. 244 ustawy PZP, odpadły podstawy do wydania rozporządzeń wykonawczych zmieniających dotychczasowe rozporządzenia:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 233);
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. poz. 559).

– powyższe rozporządzenia tracą moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2021 roku, a na ich miejsce nie będą wydane żadne nowe rozporządzenia.

W związku z powyższym w życie weszły już wszystkie rozporządzenia wykonawcze, które zostały przewidziane w nowym Prawie zamówień publicznych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x