Tag

oferta pzp

Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz...
Read More

Uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych nie może prowadzić do zmiany treści oferty – wyrok KIO 3522/21

W dniu 16 grudnia 2021 r. (KIO 3522/21) zapadł wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. Postepowanie dotyczyło sporu w kontekście przedmiotowych środków dowodowych.
Read More