Category

Analizy i interpretacje

Odpowiedzialność podmiotowa naruszenia dyscypliny finansów publicznych i jej zakres przedmiotowy w PZP

Reguły dotyczące przestrzegania zasad gospodarowania środkami publicznymi i zapewnienia ładu finansów publicznych normowane są licznymi regulacjami prawnymi. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289) określa zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, organy właściwe oraz szczegółowe zasady przeprowadzenia postępowania w sprawach o naruszenie ww. Odpowiedzialność ta...
Read More

Analiza zasadności zatrzymania wadium wykonawcy przez zamawiającego w przypadku niezłożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dotyczącego art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

Niniejsza analiza poświęcona będzie studium praktycznego przypadku, w którym wykonawca, w przetargu nieograniczonym nie składa wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dotyczącego art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),...
Read More

Tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Co do zasady, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Często jednak wykonawcy biorący udział w postępowaniu zainteresowani są utajnieniem dokumentów składanych wraz z ofertą lub w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień, chcąc je uchronić przed zapoznaniem się z nimi przez konkurencję. Powstaje jednak pytanie, czy wszystkie dane, które wykonawca uważa za tajemnicę przedsiębiorstwa, rzeczywiście powinny...
Read More

Kara umowna w umowie o zamówienie publiczne

Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzonym do umowy w ramach swobody kontraktowania i ma na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy. Służy zabezpieczeniu realnego wykonania zobowiązań. W umowie o zamówienie publiczne zamawiający ma prawo skorzystać z funkcji kar umownych, aby zagwarantować sobie, że wykonawca będzie wykonywał zamówienie...
Read More

Koszty postępowania odwoławczego – z jakimi opłatami i kosztami muszą się liczyć strony i uczestnicy postępowania odwoławczego przed KIO

Postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą wiąże się z konieczności ponoszenia przez strony i uczestników określonych opłat oraz kosztów, a wynik postępowania może obligować do konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków
Read More

Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz...
Read More

Elektromobilność w zamówieniach publicznych – w jaki sposób zamawiający oraz wykonawca powinni wypełnić obowiązki nałożone ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz których zamawiających obowiązki te dotyczą

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych weszła w życie 22 lutego 2018 roku. Co prawda częściowo, a niektóre jej przepisy nadal oczekują na nabranie mocy obowiązującej w pełni, niemniej jednak wciąż wywołuje ona kontrowersje i wątpliwości. Istnieje obawa przed jej stosowaniem przez zamawiających którzy jej stosować nie muszą, a czasem istnieje niewiedza o jej istnieniu...
Read More

Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego

Na gruncie nowego prawa zamówień publicznych opcja stanowi klauzulę umowną, przewidującą możliwość podjęcia przez zamawiającego decyzji o rozszerzeniu przedmiotu zamówienia w zakresie i okolicznościach ustalonych w sposób zrozumiały, precyzyjny i jednoznaczny w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że poprzez zastosowanie tej klauzuli nie dojdzie do modyfikacji ogólnego charakteru umowy.
Read More

Rezygnacja wykonawcy z korzystania z potencjału podmiotu trzeciego w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy często w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu korzystają z zasobów podmiotu trzeciego, przedstawiając tzw. zobowiązanie do udostępnienia zasobów. Sytuacja ta może dotyczyć także spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (np. gdy zamawiający wymaga, by wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o określonej minimalnej...
Read More

Zamówienia publiczne – czy ich potrzebujemy?

Specjalista ds. zamówień publicznych zawsze stwierdzi, że należy stosować regulacje dotyczące zamówień, zwłaszcza ustawę PZP, ponieważ tego wymaga prawo. Jednak jak często zastanawiamy się, czy w ogóle przetargi są potrzebne? Czy jest jakiś sens w tworzeniu kolejnej opasłej regulacji, która nie pozwala na najzwyczajniejsze spotkanie się z wybranym kontrahentem i podpisanie umowy?
Read More
1 2