Day

29 września, 2021
(fot. pixabay)

ADR – nowe alternatywne sposoby rozwiązywania sporów o zamówienia publiczne

Alternative Dispute Resolution (ADR) to nowa na gruncie prawa zamówień publicznych próba doprowadzenia do ugodowego rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji. Kwestia ta została uregulowana w art. 591 - 595 nowego Prawa zamówień publicznych. Zarówno koncyliacja, jak i mediacja są mniej kosztownymi i mniej czasochłonnymi metodami, pomagającymi dojść stronom do porozumienia. Warto więc, w trakcie...
Read More