W dniu 3 listopada 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). Ustawa ta przewiduje wyłączenie stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych do zamówień udzielanych w celu realizacji zadań, które zostały określone przepisami tejże ustawy, a także reguluje obowiązek zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia podlegającego wskazanemu wyłączeniu.

Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 ustawy „Do zamówień udzielanych w celu realizacji zadań określonych w przepisach niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185).

Stosownie natomiast do art. 6 ust. 2 ww. ustawy,  „Zamawiający w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu tego zamówienia, w której podaje:

  1. nazwę (firmę) i adres siedziby zamawiającego;
  2. datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;
  3. opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;
  4. cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia;
  5. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
  6. nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.

W art. 30 ust. 1 omawianej ustawy uregulowano przepis intertemporalny, zgodnie z którym do umów oraz innych czynności prawnych i faktycznych podjętych przez podmiot wprowadzający do obrotu, gminę lub podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, w celu realizacji sprzedaży paliwa stałego przez gminę lub podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia wejścia w życie ustawy, przepisy ustawy stosuje się odpowiednio.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia zostały opublikowane na stronie internetowej www.gov.pl/web/uzp.

JM

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x