W dniu 31 sierpnia 2021 r. pod poz. 1598 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 762 i 2320), dotyczące zamówień publicznych.

W ustawie Pzp zostały uchylone wyłączenia, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 i art. 11 ust. 3. Wyłączenia o analogicznej treści jak uchylone zostały wprowadzone jako dodatkowe punkty w art. 11 ust. 5 (pkt 10–12) ustawy Pzp, który dotyczy niestosowania przepisów ustawy Pzp do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne.

Ponadto w ustawie Pzp w art. 11 ust. 5,  zostały dodane kolejne wyłączenia, tj. pkt 13 i 14. Zgodnie ze znowelizowanym art. 11 ust. 5 pkt 13 i 14, przepisów ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne:

  • związanych z zastosowaniem rządowych instrumentów stabilizacji finansowej, o których mowa w ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 124, z 2019 r. poz. 1798 oraz z 2021 r. poz. 1598), w szczególności zamówień, których przedmiotem jest:
  1. dokonanie oszacowania określonego w art. 19f ust. 8 tej ustawy,
  2. świadczenie usług doradztwa, w tym doradztwa strategicznego, ekonomiczno-finansowego, podatkowego, prawnego i informatycznego,
  3. powierzenie podmiotowi trzeciemu zarządzania prawami, o których mowa w art. 19b ust. 1 tej ustawy;
  • na usługi Banku Gospodarstwa Krajowego, w zakresie zlecenia przez:
  1. ministra właściwego do spraw finansów publicznych spraw i czynności związanych z udzieleniem wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1436 oraz z 2021 r. poz. 1598), lub udzieleniem gwarancji spłaty kredytu refinansowego, o której mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy, w tym związanych z zabezpieczeniem lub obsługą udzielonego wsparcia lub udzielonej gwarancji,
  2. Narodowy Bank Polski spraw i czynności związanych z udzieleniem kredytów, o których mowa w art. 42 i art. 43 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027 oraz z 2021 r. poz. 1598), w tym związanych z zabezpieczeniem lub obsługą tych kredytów.

Powyższe zmiany przewidziane w ustawie Pzp weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy o zmianie ustawy o BFG, tj. 15 września 2021 r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x