Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma na celu wyłonienie podmiotu, który zajmie się jego realizacją spośród wielu zainteresowanych. Zatem niczym dziwnym nie jest fakt, że niektórzy z nich nie są zadowoleni z decyzji zamawiającego, zwłaszcza jeżeli mają wątpliwości, co do jej zgodności z obowiązującym prawem. W takich przypadkach ustawodawca przewidział prawo do wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Czym jest Krajowa Izba Odwoławcza?

Krajowa Izba Odwoławcza (w skr. KIO) jest organem orzekającym w sprawie odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego już od 2007 r. Składa się z maksymalnie 100 członków (obecnie 46), wybieranych w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród specjalistów w dziedzinie. Nie są oni sędziami, jednak podczas orzekania podlegają wyłącznie przepisom prawa i cechują się niezawisłością.

Komu przysługuje odwołanie do KIO?

Przede wszystkim wykonawcy, bądź uczestnikowi konkursu, jednak ustawodawca przyznał prawo do wniesienia odwołania również innemu podmiotowi, który ma, bądź miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę, w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Co może być przedmiotem odwołania?
  • Niezgodna z przepisami ustawy czynność zamawiającego w postępowaniu lub konkursie, w  tym postanowienie projektu umowy,
  • Zaniechanie czynności w postępowaniu lub konkursie, o której zamawiający był ustawowo zobowiązany,
  • Zaniechanie przeprowadzenia postępowania, bądź konkursu, jeżeli zamawiający był do tego zobowiązany.

Ponadto odwołanie, aby odniosło skutek, musi zostać wniesione w odpowiednim terminie, określonym w art. 515 PZP. Ustawodawca przewidział na wniesienie odwołania od 5 dni do nawet 6 miesięcy, w zależności od zaskarżonej czynności zamawiającego.

Jaki jest koszt wniesienia odwołania?

Wnoszący odwołanie zobowiązany jest do uiszczenia wpisu, który w zależności od wartości i rodzaju zamówienia wynosi od 7500 zł do 20 000 zł. Nie są to niskie kwoty, zatem przed wybraniem tej opcji zainteresowany powinien się dobrze zastanowić, a najlepiej skonsultować z profesjonalistą. Na szczęście ustawodawca wprowadził możliwość cofnięcia odwołania, a jeżeli odwołujący z niej skorzysta przed otwarciem rozprawy, zostanie mu zwrócone 90% sumy wpisu. Natomiast w sytuacji, gdy Izba stwierdzi istnienie braków formalnych (wymogi formalne odwołania wymienione w art. 516), a odwołujący nie uzupełni ich w odpowiednim czasie, środek zaskarżenia polega zwrotowi razem z kwotą wpisu.

Które koszty podlegają zwrotowi?

Wygrana w postępowaniu wiąże się nie tylko z odzyskaniem kwoty, którą odwołujący przeznaczył na wpis, ale również ze zwrotem pozostałych kosztów postępowania, m.in związanych z wynagrodzeniem pełnomocnika (ale tylko do wysokości 3600 zł), bądź dojazdem na rozprawę. Oczywiście w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia izby wszystkie te koszty przenoszone są na podmiot, który wniósł odwołanie.

Kto może reprezentować odwołującego przed Izbą?

Okazuje się, że pełnomocnikiem wykonawcy może być nie tylko adwokat, bądź radca prawny. Ustawodawca przyznaje takie uprawnienie również osobie sprawującej zarząd nad majątkiem lub interesami strony, a także pozostającej ze stroną w stosunku zlecenia, pod warunkiem że przedmiot sprawy mieści się w zakresie zlecenia. Ponadto reprezentacji w postępowaniu może się podjąć pracownik podmiotu będącego stroną lub uczestnikiem postępowania.

Ile czasu trwa postępowanie odwoławcze?

Według art. 544 PZP Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Pomimo, że jest to termin instrukcyjny, w momencie pisania niniejszego artykułu na wyznaczenie terminu rozprawy oczekuje się około od jednego do dwóch miesięcy. Niemniej jednak, istotne jest odpowiednie przygotowanie do rozprawy, w jak najkrótszym czasie od wniesienia odwołania.

Odwołanie do KIO i co dalej?

Jeżeli wynik postępowania odwoławczego przed KIO nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, istnieje jeszcze możliwość wniesienia skargi do sądu zamówień publicznych, którego funkcję pełni Sąd Okręgowy w Warszawie. Należy jednak pamiętać, że skarga nie może zawierać innych żądań, niż poruszone w odwołaniu. Na orzeczenie sądu zamówień publicznych stronom przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x