W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostały Konkluzje w sprawie rozwoju Zrównoważonych zamówień publicznych przyjęte przez Radę Unii Europejskiej na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2022 r. Mając na uwadze wiążące cele przyjęte na szczeblu unijnym w zakresie znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., Rada w konkluzjach wzywa Komisję i państwa członkowskie do ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim, władzami regionalnymi i lokalnymi, Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów przy realizacji tych wspólnych celów i do podejmowania działań na rzecz wprowadzenia aspektów zrównoważonego rozwoju do zamówień publicznych. Zanim omówione zostaną po krótce najważniejsze postulaty przytoczone w opublikowanych przez Radę Konkluzjach, w celu dokładnego zapoznania się z przedstawionym tematem niezwykle przydatne może okazać się przybliżenie szeroko rozumianego pojęcia „Zrównoważonych zamówień publicznych” czytelnikom portalu Profesjonalne Przetargi.

Przez wskazane wyżej określenie rozumiemy przede wszystkim Zamówienia Publiczne cechujące się innowacyjnością, wysoką efektywnością ekologiczną oraz przedsięwzięcia określone mianem „Zielonych Zamówień Publicznych”. 

Znając zakres pojęciowy zjawiska Zrównoważonych zamówień publicznych przejdziemy do wskazania najważniejszych Konkluzji. W szczególności Rada wzywa Komisję do rozważenia w kontekście przyszłych wniosków ustawodawczych możliwości wprowadzenia aspektów zrównoważonego rozwoju w procedurach udzielania zamówień publicznych, jednocześnie podkreślając, jak ważne jest umożliwienie zamawiającym określenia najwłaściwszego sposobu ujęcia takich aspektów w udzielanych przez nich zamówieniach.

Ponadto Rada wzywa Komisję i państwa członkowskie do współpracy w celu wskazania sektorów priorytetowych, istotnych z uwagi na ich wrażliwość na aspekty zrównoważonego rozwoju oraz do oceny ich dojrzałości. Podkreślając znaczenie stopniowego i zharmonizowanego podejścia, Rada proponuje, by przepisy odnoszące się do sektorów priorytetowych zostały poddane rewizji nie później niż do 2030 r., zaś zmiany do przepisów dotyczących pozostałych sektorów zostały wprowadzone nie później niż do 2050 r.

Z pełnym tekstem konkluzji Rady zapoznać można się pod linkiem: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XG0620(01)&from=PL

Niezależnie od powyższego w przyszłości przyjdzie pora na omówienie najważniejszych efektów wystosowanych przez Radę wskazań wzorcowych, o czym dowiecie się jak zwykle – na łamach portalu Profesjonalne Przetargi.

SR

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x