W dniu 29 sierpnia 2022 r. KIO wydało wyrok określający przesłanki, jakie musza być spełnione przy istnieniu zmowy przetargowej. Niniejsza sprawa dot. zarzutu, iż wykonawcy podjęli kontakt i zaczęli negocjować warunki współpracy dot. zamówienia na usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków położonych na terenie miast Sosnowiec, Czeladź, Będzin, Bytom, Ruda Śląska, Radzionków, Zabrze, Gliwice, Lędziny, Chorzów, Radlin, Siemianowice, Katowice oraz na terenie gminy Wałbrzych i Boguszów Gorce (Numer referencyjny: ZP-AZM-0001/22, ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dzienniku Unii Europejskiej z dnia 8 marca 2022 r. pod numerem 2022/S047-122227). Odwołanie wniesione zostało przez wykonawcę w związku z unieważnieniem wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu oraz odrzuceniem jego oferty w związku z przypuszczeniem zamawiającego, że doszło do zawarcia porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji w postępowaniu. W ramach postepowania Izba ustaliła brak podstaw do uznania za wiarygodne istnienia zmowy przetargowej. Jak zostało wskazane w tezie „aby można stwierdzić, że doszło do istnienia zmowy, w okolicznościach danej sprawy należy rozważyć, czy takie wiarygodne przesłanki, wskazujące na zawarcie takiego porozumienia da się zaobserwować i czy wynikają one z dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia. W przeciwnym razie, jeśli ocena okoliczności danej sprawy oraz zebrany materiał dowodowy nie wskazują na wyraźne symptomy zmowy przetargowej, to zamawiający nie jest uprawniony do podjęcia decyzji o wykluczeniu wykonawcy z postępowania w oparciu o przepis art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawa zamówień publicznych.” (Legalis nr 2715619).

Biorąc pod uwagę powyższe warto przypomnieć, iż porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji to przede wszystkim porozumienia ograniczające konkurencję w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ich celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub w inny sposób naruszenie konkurencji na rynku właściwym m.in. poprzez ustalanie, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów, uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny.

MZ

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x