Tag

wykonawca

Opinia Prezesa UZP w sprawie terminu zgłaszania roszczeń z gwarancji wadialnych

Na nowych stronach Urzędu Zamówień Publicznych ukazała się opinia Prezesa UZP, wydana w odpowiedzi na pojawiający się w orzecznictwie KIO problem z ustaleniem, czy gwarancja wadialna (bankowa lub ubezpieczeniowa), w której treści zastrzeżono, że termin obowiązywania gwarancji jest równy terminowi związania ofertą (oba terminy upływają w tym samym dniu – a zatem gwarancja jest ważna...
Read More

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 sierpnia 2022 r. KIO 2051/22 dot. zmów przetargowych

W dniu 29 sierpnia 2022 r. KIO wydało wyrok określający przesłanki, jakie musza być spełnione przy istnieniu zmowy przetargowej.
Read More
(fot. Pixabay)

Uchylenie zakazu potrącania kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy (COVID-19)

Przypominamy, że 24 sierpnia 2022 roku przestał obowiązywać przepis art. 15r1 specustawy covidowej zakazujący potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy i innymi jego wierzytelnościami w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
Read More

Analiza zasadności zatrzymania wadium wykonawcy przez zamawiającego w przypadku niezłożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dotyczącego art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

Niniejsza analiza poświęcona będzie studium praktycznego przypadku, w którym wykonawca, w przetargu nieograniczonym nie składa wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dotyczącego art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),...
Read More

Ekologiczno-autobusowy przetarg nieograniczony

Nowe autobusy hybrydowe zagoszczą na ulicach konurbacji górnośląskiej.
Read More

Skutki nałożenia sankcji na wykonawcę

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę, w stosunku do szeregu podmiotów, prowadzących działalność w Polsce, wydane zostały decyzje ministra SWiA w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Read More

Publikacja przykładowych wzorów oświadczeń uwzględniających regulacje sankcyjne na stronie internetowej UZP

W związku z wdrożeniem w życie regulacji sankcyjnych, Urząd Zamówień Publicznych przygotował i udostępnił na swojej stronie internetowej wzory oświadczeń, które odtąd składane będą w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 125 ust. 1 i ust. 5 Pzp, uwzględniających regulacje tzw. „Ustawy i rozporządzenia sankcyjnych”.
Read More

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 marca 2022 r. KIO 686/22 uchylanie się przez wykonawcę od podpisania umowy

W dniu 28 marca 2022 r. miał miejsce wyrok KIO charakteryzujący po części uchylanie się przez wykonawcę podpisania umowy.
Read More

Lista podmiotów objętych sankcjami wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W dniu 26 kwietnia br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało listę osób i podmiotów objętych sankcją m.in. wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z przesłankami wykluczenia wskazanymi w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r....
Read More
(fot. Pixabay)

Zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach

W związku z agresją Rosji na Ukrainę tworzone są przez UE pakiety sankcji gospodarczych i indywidualnych, mających na celu zmuszenie Rosji do zaprzestania napaści. W ramach piątego unijnego pakietu sankcji przewidziano obowiązujący od 9 kwietnia 2022 r. ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych przez państwa członkowskie. W odniesieniu do umów zawartych...
Read More
1 2