Aktualności

29
lis

Podział zamówienia publicznego na części

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w wyniku kontroli doraźnej w przedmiocie udzielenia zamówień dotyczących realizacji inwestycji publicznej pn. "Budowa mostu w Plutach" bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp” stwierdził naruszenie przez Zamawiającego art. 5b pkt 2,...
Czytaj więcej
(fot. Pixabay)
22
lis

Zmiany w ustawie PZP oraz ustawie o finansach publicznych

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będą nowe obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Również od tego dnia jednostki sektora finansów publicznych obowiązane są rejestrować zawierane umowy (poczynając od wartości 500 złotych), które będą uwidocznione w publicznym rejestrze, który zacznie funkcjonować od 1 lipca 2022 r.
Czytaj więcej
15
lis

Wyrok z dnia 7 września 2021 r. w sprawie C-927/19 Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

W dniu 7 września 2021 r. zapadł w TSUE wyrok w sprawie z wniosku Litewskiego sądu. Trybunał wskazał, iż  jeżeli instytucja zamawiająca nałożyła wyłącznie wymóg dotyczący określonego minimalnego rocznego obrotu, nie wymagając, by ten określony minimalny obrót został osiągnięty w obszarze objętym zamówieniem, nie ma przeciwwskazań, aby wykonawca mógł powołać się na kapitał uzyskany przez...
Czytaj więcej
08
lis

Odrzucenie oferty wykonawcy a wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 08.09.2021 r. w sprawie o sygn. akt KIO 2031/21 wskazała, że obecne brzmienie art. 224 ust. 6 ustawy, przy równoczesnym nadawaniu mu atrybutu stosowania go wprost do postępowań poniżej progów unijnych na podstawie art. 266 ustawy uprawnia do twierdzenia, że „Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub...
Czytaj więcej
(fot. Pixabay)
01
lis

Zmiany ustawy PZP w styczniu 2022 roku

W ustawie o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym dokonano również zmian ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, co wpływa na Prawo zamówień publicznych. Zauważyć należy, obniżony został próg wartości przedmiotu zamówienia ze 100 000 000 zł do 50 000 000 zł, który łączy się z obowiązkiem uzyskania przez podmioty reprezentujące Skarb...
Czytaj więcej
25
paź

Niejasność lub nieprecyzyjność opisu przedmiotu zamówienia może stanowić podstawę unieważnienia postępowania

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 11.06.2021 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1343/21 wskazała, że niejasność lub nieprecyzyjność opisu przedmiotu zamówienia może stanowić podstawę unieważnienia postępowania a dotychczasowe orzecznictwo w tym zakresie pozostaje aktualne także w obecnym stanie prawnym.
Czytaj więcej
1 8 9 10 11