Tag

Krajowa Izba Odwoławcza

Opinia Prezesa UZP w sprawie terminu zgłaszania roszczeń z gwarancji wadialnych

Na nowych stronach Urzędu Zamówień Publicznych ukazała się opinia Prezesa UZP, wydana w odpowiedzi na pojawiający się w orzecznictwie KIO problem z ustaleniem, czy gwarancja wadialna (bankowa lub ubezpieczeniowa), w której treści zastrzeżono, że termin obowiązywania gwarancji jest równy terminowi związania ofertą (oba terminy upływają w tym samym dniu – a zatem gwarancja jest ważna...
Read More

Analiza zasadności zatrzymania wadium wykonawcy przez zamawiającego w przypadku niezłożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dotyczącego art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

Niniejsza analiza poświęcona będzie studium praktycznego przypadku, w którym wykonawca, w przetargu nieograniczonym nie składa wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dotyczącego art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),...
Read More

Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 kwietnia 2022 r. (sygn. akt KIO 971/22) – związanie Izby treścią oświadczenia o cofnięciu odwołania

W dniu 25 kwietnia 2022 r. Krajowa Izby Odwoławczej wydała postanowienie, w którym umorzyła postępowanie odwoławcze. W przedmiotowej sprawie wykonawca wniósł odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Następnie, w toku postępowania odwołujący złożył oświadczenie o cofnięciu odwołania. Oświadczenie te zostało złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania...
Read More

Koszty postępowania odwoławczego – z jakimi opłatami i kosztami muszą się liczyć strony i uczestnicy postępowania odwoławczego przed KIO

Postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą wiąże się z konieczności ponoszenia przez strony i uczestników określonych opłat oraz kosztów, a wynik postępowania może obligować do konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków
Read More

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 marca 2022 r. KIO 686/22 uchylanie się przez wykonawcę od podpisania umowy

W dniu 28 marca 2022 r. miał miejsce wyrok KIO charakteryzujący po części uchylanie się przez wykonawcę podpisania umowy.
Read More
(fot. pixabay)

Zakończenie postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa KIO

Urząd Zamówień Publicznych informuje o zakończeniu konkursu na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ogłoszonego w dniu 27 października 2021 r. przez  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Z uwagi na brak osób zainteresowanych udziałem w prowadzonym postępowaniu konkursowym Komisja kwalifikacyjna nie wyłoniła kandydata na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Read More

Odwołanie wniesione w celu uniemożliwienia zawarcia umowy

W dniu 15 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała Postanowienie w sprawie o sygn. akt KIO/W 101/21, w którym uchyliła zakaz zawarcia umowy w związku z wniesieniem odwołania na czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Read More

Rekord orzeczniczy Krajowej Izby Odwoławczej

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - Hubert Nowak wydał komunikat informujący o rekordowym roku Krajowej Izby Odwoławczej pod względem liczby rozpatrzonych odwołań.
Read More