Tag

nowelizacja
(fot. Pixabay)

Zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych

W dniu 26 października 2022 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r., poz. 2185), która to wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych...
Read More

Opinia Prezesa UZP w sprawie terminu zgłaszania roszczeń z gwarancji wadialnych

Na nowych stronach Urzędu Zamówień Publicznych ukazała się opinia Prezesa UZP, wydana w odpowiedzi na pojawiający się w orzecznictwie KIO problem z ustaleniem, czy gwarancja wadialna (bankowa lub ubezpieczeniowa), w której treści zastrzeżono, że termin obowiązywania gwarancji jest równy terminowi związania ofertą (oba terminy upływają w tym samym dniu – a zatem gwarancja jest ważna...
Read More
(fot. Pixabay)

Uchylenie zakazu potrącania kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy (COVID-19)

Przypominamy, że 24 sierpnia 2022 roku przestał obowiązywać przepis art. 15r1 specustawy covidowej zakazujący potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy i innymi jego wierzytelnościami w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
Read More

Rozporządzenie w sprawie dostępu do rynków unijnych wykonawców z państw trzecich

W dniu 30 czerwca 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie dostępu wykonawców, towarów i usług z państw trzecich do unijnych rynków zamówień publicznych i koncesji oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych wykonawców, towarów i usług do rynków...
Read More

Analiza zasadności zatrzymania wadium wykonawcy przez zamawiającego w przypadku niezłożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dotyczącego art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

Niniejsza analiza poświęcona będzie studium praktycznego przypadku, w którym wykonawca, w przetargu nieograniczonym nie składa wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dotyczącego art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),...
Read More
(fot. Pixabay)

Zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach

W związku z agresją Rosji na Ukrainę tworzone są przez UE pakiety sankcji gospodarczych i indywidualnych, mających na celu zmuszenie Rosji do zaprzestania napaści. W ramach piątego unijnego pakietu sankcji przewidziano obowiązujący od 9 kwietnia 2022 r. ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych przez państwa członkowskie. W odniesieniu do umów zawartych...
Read More
(fot. Pixabay)

Uchwała Nr 6 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Polityki zakupowej państwa

Uchwała Nr 6 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Polityki zakupowej państwa weszła w życie w dniu 3 lutego 2022 r. Jej obowiązywanie zaplanowano na lata 2022–2025.
Read More

Publikacja w BZP informacji o udzieleniu zamówienia zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z agresją Rosji na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) zwana dalej „ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy”, statuuje obowiązek każdorazowego umieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych wzmianki o udzieleniu zamówienia, w odniesieniu do którego wyłączony został obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo...
Read More

Ustawa pomocowa wyłącza stosowanie PZP w wybranym zakresie

Ustawa z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, dalej: "Ustawa pomocowa"), która została podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, zawiera przepisy wyłączające stosowanie ustawy PZP we wskazanych przez ustawodawcę zakresach.
Read More

Kolejne zmiany w PZP w 2022 roku

Na początku 2022 roku wprowadzono kilka istotnych zmian w prawie zamówień publicznych.
Read More
1 2