Analizy i interpretacje

Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego

Na gruncie nowego prawa zamówień publicznych opcja stanowi klauzulę umowną, przewidującą możliwość podjęcia przez zamawiającego decyzji o rozszerzeniu przedmiotu zamówienia w zakresie i okolicznościach ustalonych w sposób zrozumiały, precyzyjny i jednoznaczny w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że poprzez zastosowanie tej klauzuli nie dojdzie do modyfikacji ogólnego charakteru umowy.
Czytaj więcej

Rezygnacja wykonawcy z korzystania z potencjału podmiotu trzeciego w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy często w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu korzystają z zasobów podmiotu trzeciego, przedstawiając tzw. zobowiązanie do udostępnienia zasobów. Sytuacja ta może dotyczyć także spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (np. gdy zamawiający wymaga, by wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o określonej minimalnej...
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne – czy ich potrzebujemy?

Specjalista ds. zamówień publicznych zawsze stwierdzi, że należy stosować regulacje dotyczące zamówień, zwłaszcza ustawę PZP, ponieważ tego wymaga prawo. Jednak jak często zastanawiamy się, czy w ogóle przetargi są potrzebne? Czy jest jakiś sens w tworzeniu kolejnej opasłej regulacji, która nie pozwala na najzwyczajniejsze spotkanie się z wybranym kontrahentem i podpisanie umowy?
Czytaj więcej

Skutki prawne zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy podwykonawczej oraz sprzeciwu do zawartej umowy podwykonawczej

Podwykonawstwo w robotach budowlanych regulowane jest w dwóch podstawowych aktach prawnych – Prawie zamówień publicznych oraz Kodeksie cywilnym, które zawierają podobnie brzmiące, aczkolwiek odrębne i wywołujące inne skutki prawne instytucje prawne „sprzeciwów”. Dodatkowo Prawo zamówień publicznych przewiduje również instytucję „zastrzeżeń”. Niniejsza analiza ma za zadanie wskazać podobieństwa oraz różnice, celem ułatwienia poruszania się w meandrach...
Czytaj więcej

Równoważność w opisie przedmiotu zamówienia

Jednym z wyzwań, przed jakimi staje zamawiający podczas przygotowania postępowania jest sporządzenie prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia. Jest to najważniejsza czynność związana z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż precyzuje potrzeby zamawiającego, które muszą zostać zaspokojone przez wykonawców. Odpowiednie sformułowanie SWZ jest również istotne z punktu widzenia wykonawcy, w którego interesie jest spełnienie wskazanych w...
Czytaj więcej

Uwzględnienie zarzutów odwołania przez zamawiającego- czy kończy postępowanie?

Po wniesieniu odwołania zamawiający może uznać, że odwołujący ma rację. Dokonuje wtedy uwzględnienia odwołania, w całości, lub w części ( tylko co do niektórych zarzutów). W takim przypadku zamawiający nie ponosi kosztów postępowania, a Izba zwraca odwołującemu wpłacony wpis. Dalsze losy odwołania zależą od tego, czy do postepowania odwoławczego przyłączył się inny wykonawca.
Czytaj więcej
1 2 3