Analizy i interpretacje

Uwzględnienie zarzutów odwołania przez zamawiającego- czy kończy postępowanie?

Po wniesieniu odwołania zamawiający może uznać, że odwołujący ma rację. Dokonuje wtedy uwzględnienia odwołania, w całości, lub w części ( tylko co do niektórych zarzutów). W takim przypadku zamawiający nie ponosi kosztów postępowania, a Izba zwraca odwołującemu wpłacony wpis. Dalsze losy odwołania zależą od tego, czy do postepowania odwoławczego przyłączył się inny wykonawca.
Czytaj więcej

Reguły wnoszenia wadium w formie niepieniężnej przez konsorcjum

Sposób wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowi odwieczny problem w zamówieniach publicznych. Sytuacja ta nie była uregulowana w ustawie PZP z 2004 roku, a rozbieżne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych powodowało stałą niepewność prawa. Wyrok wydany przez Sąd Najwyższy nie zakończył sporu, a ustawodawca nie wprowadził żadnych jednoznacznych...
Czytaj więcej

Umowy prawnoautorskie w zamówieniach publicznych – jakie są i jakich potrzebujemy?

W zamówieniach publicznych często spotyka się postanowienia umowne dotyczące praw autorskich. Jednak najczęściej występujące podejście zamawiających zakłada przeniesienie autorskich praw majątkowych w jak najszerszym zakresie. Często jednak to licencja byłaby lepszym rozwiązaniem.
Czytaj więcej

Klauzule abuzywne w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Aktualna ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera wiele nowych rozwiązań oraz modyfikacji dotychczas znanych instytucji prawnych. Jedną z nich jest regulacja dotycząca niedozwolonych treści umownych tzw. klauzul abuzywnych. Nowa ustawa poświęca zdecydowanie więcej uwagi materii umów w sprawach zamówień. Zamknięty katalog klauzul abuzywnych mieści się w art. 433 PZP. Przepis ten jest kierowany do zamawiających i...
Czytaj więcej
(fot. pixabay)

ADR – nowe alternatywne sposoby rozwiązywania sporów o zamówienia publiczne

Alternative Dispute Resolution (ADR) to nowa na gruncie prawa zamówień publicznych próba doprowadzenia do ugodowego rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji. Kwestia ta została uregulowana w art. 591 - 595 nowego Prawa zamówień publicznych. Zarówno koncyliacja, jak i mediacja są mniej kosztownymi i mniej czasochłonnymi metodami, pomagającymi dojść stronom do porozumienia. Warto więc, w trakcie...
Czytaj więcej
(fot. pixabay)

Modyfikacja umowy w świetle nowego PZP

W prawie zamówień publicznych możemy zauważyć pewien podział na zmiany niedopuszczalne i dopuszczalne.​ Zasady dotyczące dokonywania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w art. 454 oraz art. 455 PZP.​ Zasady te zostały wypracowane przez orzecznictwo TSUE zanim po raz pierwszy przybrały postać norm prawnych ujętych w dyrektywach. Obecne regulacje zmian umowy, zawarte w...
Czytaj więcej
1 2 3 4