By

Profesjonalne Przetargi
(fot. Pixabay)

Zmiany w ustawie PZP oraz ustawie o finansach publicznych

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będą nowe obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Również od tego dnia jednostki sektora finansów publicznych obowiązane są rejestrować zawierane umowy (poczynając od wartości 500 złotych), które będą uwidocznione w publicznym rejestrze, który zacznie funkcjonować od 1 lipca 2022 r.
Read More

Uwzględnienie zarzutów odwołania przez zamawiającego- czy kończy postępowanie?

Po wniesieniu odwołania zamawiający może uznać, że odwołujący ma rację. Dokonuje wtedy uwzględnienia odwołania, w całości, lub w części ( tylko co do niektórych zarzutów). W takim przypadku zamawiający nie ponosi kosztów postępowania, a Izba zwraca odwołującemu wpłacony wpis. Dalsze losy odwołania zależą od tego, czy do postepowania odwoławczego przyłączył się inny wykonawca.
Read More

Wyrok z dnia 7 września 2021 r. w sprawie C-927/19 Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

W dniu 7 września 2021 r. zapadł w TSUE wyrok w sprawie z wniosku Litewskiego sądu. Trybunał wskazał, iż  jeżeli instytucja zamawiająca nałożyła wyłącznie wymóg dotyczący określonego minimalnego rocznego obrotu, nie wymagając, by ten określony minimalny obrót został osiągnięty w obszarze objętym zamówieniem, nie ma przeciwwskazań, aby wykonawca mógł powołać się na kapitał uzyskany przez...
Read More

Odrzucenie oferty wykonawcy a wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 08.09.2021 r. w sprawie o sygn. akt KIO 2031/21 wskazała, że obecne brzmienie art. 224 ust. 6 ustawy, przy równoczesnym nadawaniu mu atrybutu stosowania go wprost do postępowań poniżej progów unijnych na podstawie art. 266 ustawy uprawnia do twierdzenia, że „Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub...
Read More

Reguły wnoszenia wadium w formie niepieniężnej przez konsorcjum

Sposób wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowi odwieczny problem w zamówieniach publicznych. Sytuacja ta nie była uregulowana w ustawie PZP z 2004 roku, a rozbieżne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych powodowało stałą niepewność prawa. Wyrok wydany przez Sąd Najwyższy nie zakończył sporu, a ustawodawca nie wprowadził żadnych jednoznacznych...
Read More
(fot. Pixabay)

Zmiany ustawy PZP w styczniu 2022 roku

W ustawie o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym dokonano również zmian ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, co wpływa na Prawo zamówień publicznych. Zauważyć należy, obniżony został próg wartości przedmiotu zamówienia ze 100 000 000 zł do 50 000 000 zł, który łączy się z obowiązkiem uzyskania przez podmioty reprezentujące Skarb...
Read More

Niejasność lub nieprecyzyjność opisu przedmiotu zamówienia może stanowić podstawę unieważnienia postępowania

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 11.06.2021 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1343/21 wskazała, że niejasność lub nieprecyzyjność opisu przedmiotu zamówienia może stanowić podstawę unieważnienia postępowania a dotychczasowe orzecznictwo w tym zakresie pozostaje aktualne także w obecnym stanie prawnym.
Read More

Umowy prawnoautorskie w zamówieniach publicznych – jakie są i jakich potrzebujemy?

W zamówieniach publicznych często spotyka się postanowienia umowne dotyczące praw autorskich. Jednak najczęściej występujące podejście zamawiających zakłada przeniesienie autorskich praw majątkowych w jak najszerszym zakresie. Często jednak to licencja byłaby lepszym rozwiązaniem.
Read More

Wdrożenie produkcyjne Modułu składania ofert i wniosków (MOW)

Moduł składania ofert i wniosków, dostępny od 18 października 2021 r. umożliwi pełne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą Platformy
Read More

Przerwa techniczna w działaniu Platformy e-Zamówienia

W związku z wdrażaniem procedury odbiorowej modułu składania ofert i wniosków (MOW) stanowiącym jeden z najważniejszych elementów Platformy e-Zamówienia, Platforma będzie niedostępna od godz. 14.00 w dniu 14 października 2021 r. (czwartek) do północy 17 października 2021 r. (niedziela).
Read More
1 6 7 8 9