By

Profesjonalne Przetargi

Kryteria oceny ofert nie muszą umożliwiać wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia każdemu z wykonawców

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 12 sierpnia 2021 r. (sygn. akt KIO 2201/21) stwierdziła, iż zamawiający nie musi konstruować kryteriów oceny ofert w ten sposób, aby spełniać oczekiwania każdego z wykonawców.
Read More

Klauzule abuzywne w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Aktualna ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera wiele nowych rozwiązań oraz modyfikacji dotychczas znanych instytucji prawnych. Jedną z nich jest regulacja dotycząca niedozwolonych treści umownych tzw. klauzul abuzywnych. Nowa ustawa poświęca zdecydowanie więcej uwagi materii umów w sprawach zamówień. Zamknięty katalog klauzul abuzywnych mieści się w art. 433 PZP. Przepis ten jest kierowany do zamawiających i...
Read More
(fot. pixabay)

ADR – nowe alternatywne sposoby rozwiązywania sporów o zamówienia publiczne

Alternative Dispute Resolution (ADR) to nowa na gruncie prawa zamówień publicznych próba doprowadzenia do ugodowego rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji. Kwestia ta została uregulowana w art. 591 - 595 nowego Prawa zamówień publicznych. Zarówno koncyliacja, jak i mediacja są mniej kosztownymi i mniej czasochłonnymi metodami, pomagającymi dojść stronom do porozumienia. Warto więc, w trakcie...
Read More

Pojęcie „kluczowego zadania” użyte w art. 121 pkt 1 PZP nie może być wykładane dowolnie

Zamawiający w postępowaniu nie może stawiać wymagań ponad swe obiektywnie uzasadnione potrzeby. Jak zostało wskazane: "Za kluczowe części zamówienia należy uznać prace, które stanowią elementy danego zamówienia o takiej wadze i znaczeniu, że ich wykonanie wymaga osobistego zaangażowania wybranego wykonawcy, którego kompetencje oraz osobista odpowiedzialność wobec zamawiającego powinny zwiększyć szanse na wykonanie tego szczególnego elementu,...
Read More
(fot. pixabay)

Modyfikacja umowy w świetle nowego PZP

W prawie zamówień publicznych możemy zauważyć pewien podział na zmiany niedopuszczalne i dopuszczalne.​ Zasady dotyczące dokonywania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w art. 454 oraz art. 455 PZP.​ Zasady te zostały wypracowane przez orzecznictwo TSUE zanim po raz pierwszy przybrały postać norm prawnych ujętych w dyrektywach. Obecne regulacje zmian umowy, zawarte w...
Read More
(fot. Pixabay)

Zmiany w ustawie PZP

W dniu 31 sierpnia 2021 r. pod poz. 1598 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...
Read More

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma na celu wyłonienie podmiotu, który zajmie się jego realizacją spośród wielu zainteresowanych.
Read More
1 7 8 9